Presentació

El Port de Barcelona, l’Escola Europea - Intermodal Transport, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona, en el seu compromís amb la formació, col·laboren en el projecte Forma’t al Port.

Ens trobem en un context en el qual el posicionament logístic de Barcelona i Catalunya, tant pel que fa als aspectes territorials com socioeconòmics, passa per implementar mesures infraestructurals, oferir serveis competitius i molt especialment comptar amb un motor humà: una comunitat logística ben preparada, que sigui capaç de liderar els reptes futurs i emplaçar estratègicament Barcelona i Catalunya en la primera línia de l’activitat logística a Europa i el món.

És en aquest marc que neix Forma’t al Port, que ha de permetre facilitar als estudiants d’avui en dia, els futurs professionals, el coneixement de les professions del sector logístic i especialment l’activitat marítima i el transport intermodal.

En aquest sentit, aproximant els centres formatius i les empreses i associacions de professionals, es contribueix a establir un marc de diàleg que facilita coordinar esforços i iniciatives en el procés formatiu dels alumnes per donar resposta a les necessitats existents del mercat laboral i impulsar la formació dual, i així fer possible que els estudiants puguin compatibilitzar la formació als centres educatius amb la formació en entorns laborals reals.

 

Objectius

 • Facilitar que els estudiants del cicle superior de Comerç Internacional i els de Transport i Logística i els de Graus Universitaris de Tecnologies Marines, Nàutica i Transport Marítim, Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval, i Logística i Negocis Marítims dels centres de formació l’àrea de Barcelona coneguin de primera mà el Port de Barcelona, les seves infraestructures, els equipaments logístics i les operacions.
 • Proporcionar a les empreses del sector, a través de les associacions, un espai per donar a conèixer les característiques de la seva activitat i els perfils professionals que necessiten per desenvolupar-se de forma adequada.
 • Col·laborar en la creació d’un marc de diàleg i intercanvis entre les empreses del sector de la logística i els centres de formació per afavorir el desenvolupament del sector.
 • Contribuir en l’alineament de les necessitats de capacitació de les empreses amb els currículums dissenyats i impartits als centres formatius.
 • Motivar les empreses per contractar estudiants en formació dual, tot donant-los el suport necessari per poder-los acollir en les millors condicions.
 • Oferir als alumnes les eines i els coneixements necessaris per quantificar l‘impacte ambiental de les operacions de transport, i familiaritzar-los amb la política de la Unió Europea respecte a la logística sostenible.
 

A qui s’adreça?

Als alumnes dels centres que imparteixen el cicle superior de Comerç Internacional, els de Transport i Logística i els de Graus Universitaris de Tecnologies Marines, Nàutica i Transport Marítim, Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval i Logística i Negocis Marítims:

 • Centre d'Estudis Politècnics
 • Centre d’Estudis Prat (*)(*)
 • Centre d’Estudis Sant Francesc
 • Institut Joan Brossa (*)(*)
 • Institut Lluïsa Cura (*)(*)
 • Institut Poblenou
 • Les Salines (*)(*)
 • La Salle Gràcia
 • López Vicuña
 • Jaume Mimó(*)
 • Escola del Treball de Lleida(*)
 • Fundació UAB
 • I. Estela Iberica
 • ETP Xavier
 • Facultad Nautica de Barcelona
 • Institut La Senia
 • Tecnocampus Mataro
 • Institut Carles Valllbona

(*) Aquests centres imparteixen tots dos cicles. Els centres sense asterisc només imparteixen Comerç Internacional.

 

Organització

 • El projecte va començar l'any 2014. Des de l'inici i durant el primer trieni (2014-2017), s'han incorporat patrocinadors i centres nous. El segon trieni comença al 2017 i es desenvolupa en tres cursos acadèmics: 2017-2018, 2018-2019 i 2019-2020.
 • Els cursos es preveuen a la primavera per als estudiants de 1r curs i a la tardor per als estudiants de 2n curs.
 • Es contempla la participació obligatòria i gratuïta d’un professor acompanyant per cada centre i per cada 20 alumnes. En el cas dels grups fins a 20 alumnes per centre, es preveu un descompte proporcional en la participació del professorat.
 • Els cursos s’impartiran en anglès, català i castellà, i tota la documentació es lliurarà íntegrament en anglès. Es pretén familiaritzar l’alumnat amb l’ús de la llengua estrangera en el món del transport, la logística i el comerç internacional.
 

Actors

Organitza:

 • Port de Barcelona
 • Escola Europea - Intermodal Transport
 • Diputació de Barcelona
 • Ajuntament de Barcelona
 • Consorci de la Zona Franca

Patrocina:

 • Associació d’Agents Consignataris de Vaixells de Barcelona
 • Col·legi Oficial d’Agents de Duanes de Barcelona
 • Ajuntament del Prat de Llobregat
 • Propeller Club Barcelona
 • Coma y Ribas
 • Holding M. Condeminas
 • ATEIA - OLTRA
 • Transportes portuarios Barcelona
 • Diputació de Lleida
 • Neptune Barcelona
 • Port Nou
 • Suardiaz
 • Cimalsa
 • COSCO Shipping
 • Butransa

Col·labora:

 • Generalitat de Catalunya
 • Barcelona Europe South Terminal
 • APM Terminals
 • Centro Intermodal de la Logística SA − Zona d’Activitats Logístiques
 • Portic
 • Setram
 • Administrador d’Infraestructures Ferroviàries – ADIF
 • Autoterminal
 • Barcelona Activa
 • Fundació BCN Formació Professional

Media partners:

 • Diario del puerto
 • El vigía
 • Got Carga
 • DIARIO MARÍTIMAS
 • Naucher Global
 

Comitè Executiu de Gestió i Seguiment

Mandat

 • Validar els continguts formatius proposats pel Comitè Acadèmic.
 • Prioritzar l’accés dels centres a les ajudes si l’import dels patrocinis no arriba per a tots els alumnes.
 • Controlar la qualitat dels cursos i proposar les mesures correctores si cal.
 • Establir les accions de difusió de l’activitat que es considerin oportunes.
 • Controlar la correcta aplicació dels fons gestionats en l’àmbit del projecte.
 • Definir l’estratègia i el pla d’acció del projecte a mig i llarg termini.
 • El Comitè es reunirà la primera setmana del mes de desembre de cada any i sempre que el convoqui el president.

Composició

 • President: Joan Colldecarrera – Gerent Port Vell, Port de Barcelona
 • Vocals:
  • Eduard Rodés – Director, Escola Europea - Intermodal Transport
  • Leandre Mayola – Diputació de Barcelona
  • Paco Ramos – Ajuntament de Barcelona
 

Gestió - Comitè Acadèmic

Mandat

 • Proposar els continguts formatius, calendaris i formats dels cursos.
 • Establir i donar suport a les accions de difusió dels cursos als centres.
 • Promoure la integració de la formació dual en el si de les empreses del sector logístic.
 • Promoure la col·laboració entre les empreses i els centres de formació per tal d’implementar la formació dual.
 • Articular accions de suport per al personal de les empreses per ajudar-los a complir els requeriments de seguiment d’alumnes en formació dual.
 • El Comitè es reunirà la primera setmana del mes de setembre de cada any i sempre que el convoqui el president.

Composició

 • President: Joaquim Cabané – President, Grup de Treball de Formació del Consell Rector per a la Promoció de la Comunitat Portuària de Barcelona
 • Vocals:
  • Josep Maria Fortuny – Subdirector general d’Ordenació i Inspecció de la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya
  • Eduard Rodés – Director, Escola Europea - Intermodal Transport
  • Núria Carbonell – Representant dels centres de formació professional
  • Un representant per centre de formació
  • Un representant per associació del sector